วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

222: พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก 9 เศียร


(องค์ต้นแบบ)
พระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบอยู่บนฐานพญานาค 3 ชั้น มี 9 เศียร
หน้าตัก 40 นิ้ว แกะสลักจากศิลาสีเหลืองอ่อน
ที่คณะญาติธรรมจักอัญเชิญมาน้อมถวายแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช
ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ ลานธรรม พุทธสถานภูดานไห
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี 2555 (ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2555)
ขอเชิญร่วมงานบุญฯหรือร่วมโมทนาสาธุการครับ


ท่าน พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา เจ้าภาพหลัก
ณ ตอนนี้ท่านศักดิ์ชัย กับญาติธรรมรวบรวมปัจจัยเกินกว่าค่าเช่าองค์พระฯแล้ว

แต่เนื่องด้วยกระผมปรารถนาจะมีส่วนร่วมในการสร้างองค์พระฯ จึงขออนุญาตร่วมบุญและขอบอกบุญ
แด่ญาติธรรมทั้งหลายที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมบุญฯในการถวายองค์พระ ณ วันดังกล่าวได้
ปัจจัยร่วมสร้างองค์พระฯในส่วนที่เกิน ท่านศักดิ์ชัยจักน้อมถวายเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมครับ
โดยท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมสร้างองค์พระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียร มาที่
เลขที่บัญชี : 414 2 19002 6
ชื่อบัญชี : นายสมบัติ เพ็งพล
ธนาคารทหารไทย สาขาแม่สอด
โทร : 087 683 2992
(กรุณาร่วมบุญฯภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2555)
ขอกราบโมทนาสาธุในบุญกุศลนี้กับท่านเจ้าภาพทุกๆท่าน
ขอบุญกุศลนี้จงดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม
มีกำลังสติปัญญาญาณ รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จนเข้าถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านเทอญฯ

นรธ.สมบัติ เพ็งพล
IT Man/24.07.55
อานิสงค์การสร้างพระพุทธรูป
การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิด จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ
การจัดสร้างพระพุทธรูปและสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป
อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
พุทธะบูชา มหาเตโช
ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆบูชา มหาโภคาวะโต
อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปนั้น จะสร้างด้วยวัตถุใด ๆ ก็แล้วแต่ ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ จะเกิดในภพใดภูมิใดไม่ว่ามนุษย์และเทวดา อินทร์พรหมทุกหมู่เหล่าจะได้เป็นประมุข ประธาน มียศ วาสนา อำนาจ และบริษัทบริวารมาก เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ จะได้เกิดเป็นบรมกษัตริย์ สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร และจะได้เกิดเป็นพระบรมจักรพรรดิติดต่อกันถึง 10 ชาติ บริบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญทุกประการ จะไปในทิศหนตำบลใดย่อมมีเทวดาและมนุษย์บูชาในที่ทั้งปวง ถ้าปราถนาเป็นสาวกบารมีญาณ สาวิกาบารมีญาณ ปัจเจกภูมิและพระพุทธภูมิสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมสัมฤทธิ์สำเร็จตามความปราถนาทุกประการ ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณอันงดงาม เหมือนทองคำชมพูนุท เป็นผู้มีเสียงไพเราะ เป็นผู้มีทรวดทรงดี เป็นผู้มีรูปสวยงาม เป็นใหญ่ในที่ทั้งปวง ไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้มีบริวารมากและบริวารเคารพในที่ทุกสถานในกาลทุกแห่ง เป็นพระราชามหากษัตริย์ เป็นพระเจ้าบรมจักรพรรดิ เป็นพระราชาแห่งเทพยดาในเทพนิกายทั้งหลาย เป็นท้าวสักกะเทวราชและท้าวมหาพรหม สมบัติอันพึงรื่นรมย์ในเทวโลกและมนุษย์โลก ความที่อาศัยคุณเครื่องถึงพร้อมด้วยมิตรแล้ว เป็นผู้มีปัญญาตั้งมั่นในสัมมาทิฎฐิ เป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุติ มีปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ และวิโมกข์ ๓ และสาวกบารมีญานสาวิกาบารมีญาณ ปัจเจกโพธิญาณ พุทธภูมิ อิฐผลทั้งปวงนั้น เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น คุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้
Link เพิ่มเติม 1,2
รายนามผู้ร่วมบริจาคปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก 9 เศียร
น้อมถวายแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช พุทธสถานภูดานไห
1. คุณสมบัติ เพ็งพล 3,159 บาท
2. ท่านผศ.ดร.ณัฐนนต์ สิปปภากุล 1,000 บาท (25.07.55)
3. คุณประจักษ์ วินิจฉัยภาค 1,209 บาท (25.07.55)
4. ท่านพิธิชัย 1,000 บาท (25.07.55)
5. ท่านณฐนน สุดใจ 2,000 บาท (ทำบุญที่วัด)
6. ท่านฉันทะธรรม 7,400 (27.07.55)
7. ท่านสมาชิกธรรมและครอบครัว 3,459 บาท (ทำบุญที่วัด)
8. คุณหนุ่ม จักรพรรดิ์และภรรยา 2,000 (28.07.55)
9. คุณ...(ไม่แจ้งนาม) 500 บาท (28.07.55)
10. คุณแม่ประมวล แพรขาวพร้อมครอบครัว 2,000 บาท (28.07.55)
11. ท่านภูเบศวร์ เพชรภู่ 1,000 บาท (ทำบุญที่วัด)
12. คุณนาถธรรม หนูทอง 1,000 บาท (29.07.55)
13. ท่านนครและครอบครัว 5,009 บาท (30.07.55)
14. ท่านชูเกียรติกับครอบครัวและคณะ 1,090 บาท (31.07.55)
15. คุณมาลัย ขจรบุญรัตนะและครอบครัว 509 บาท (31.07.55)
16. ท่านสันติ คุณมล บ้านสวนสันติธรรม 2,000 บาท (31.07.55)
17. คุณถวัลย์ 2,000 บาท (31.07.55)
18. คุณนงค์เนตร ต๋าคำ 300 บาท (31.07.55)

19. คุณมานิตย์ (พิศดู) 2,000 บาท (31.07.55)
ยอดรวม 38,635 บาท
ยอดที่ต้องโอน 32,172 บาท (ณ. 31.07.55;15:45)

และ 20. คุณเสาวนีย์ สืบอ้าย 500 บาท (31.07.55) (ทำบุญที่วัด)
หากปรารถนาในสิ่งที่ชอบอันใด ไม่เกินกรรม ขอทุกท่านโปรดอธิษฐานเอาเถิด
โมทนาสาธุครับ