วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

องค์พระปางลีลาผสมพระร่วงปางประทานพร


"ปางลีลา" สมัยสุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธรูปปางลีลา โดยจำลองลักษณะพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะ พระพุทธรูปปางนี้อาจมีความหมายถึงพระพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์หลังจากเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา พระพุทธองค์ทรงดำเนินก้าวลงตามขั้นบันไดแก้วที่มีบันไดทองและบันไดเงินขนาบอยู่ทั้งสองข้าง  พระพุทธองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเหล่าทวยเทพอันมีพระอินทร์ พระพรหมและเทพทั้งปวงเป็นบริวารส่งเสด็จอยู่โดยรอบ ในกาลนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดโลกให้นรก มนุษย์ และสวรรค์มองเห็นซึ่งกันและกันโดยตลอด  จากความเป็นอัจฉริยะของช่างสุโขทัยได้ดัดแปลงภาพดังกล่าวด้วยการยกบันไดและเหล่าเทวดาทั้งหลายออก จึงทำให้องค์ประกอบคงเหลือแต่พระพุทธองค์ทรงพระดำเนินอย่างสง่างามแต่เพียงพระองค์เดียว

"พระร่วงรางปืน" เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องในอิริยาบถยืนบนแท่นภายในซุ้มเรือนแก้ว พระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับพระอุระ พระกรซ้ายทอดลงขนานกับลำพระองค์ แบหงายฝ่าพระหัตถ์ออกด้านหน้า เป็นกิริยาประทานพร ทรงครองจีวรห่มคลุมบางแนบพระวรกาย ปรากฏเส้นขอบจีวรบริเวณรอบพระศอ และมีชายจีวรเป็นเส้นพลิ้วบางขนานกับพระองค์ตกลงมาเบื้องล่าง รายละเอียดของพระพักตร์ชัดเจน สีพระพักตร์ค่อนข้างเคร่งขรึม สวมศิราภรณ์ ได้แก่ กระบังหน้าและมงกุฎรูปกรวย หรือที่เรียกกันว่า "หมวกชีโบ" นุ่งสบง คาดด้วยรัดประคดที่มีการตกแต่งลวดลายคล้ายที่ปรากฏในศิลปะเขมรแบบบายน 

"วรรณะองค์พระในรูป" องค์พระ สีน้ำเงินปีกแมลงทับ,ซุ้มเรือนแก้วรอบองค์พระ สีเงินยวง,พื้นในซุ้มเรือนแก้ว สีเหลือบรุ้งและด้านหลังองค์พระ สีทองทองปลาไหล 

ครบเครื่องตามตำรา มาครบทุกวรรณะ เสด็จมาโปรดหลายปี ได้เวลาขออนุญาตอัญเชิญเลี่ยมร่วมบุญ สร้างบารมีแล้ว สาธุๆ


คุณสมบัติของผู้ครอบครองเหล็กไหล (ลอกกันมาอีกที)

เหล็กไหลจะอยู่กับผู้มีบุญเท่านั้น ผู้มีบุญในที่นี้หมายถึง ผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น ยึดมั่นในศีล 5 พรหมวิหาร 4 ผู้ละแล้วเสียซึ่ง ความโลภ โกรธ หลง เหล็กไหลเมื่อมีความยินดีจะอยู่คุ้มครองให้กับผู้ใดก็จะอยู่ด้วยตลอดไป เว้นแต่ผู้นั้นจะมีจิตใจที่เปลี่ยนไปในทางอกุศล เหล็กไหลก็อาจหายไปทันที

ดังนั้นผู้ครอบครองเหล็กไหล จึงควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. บุญวาสนาและบารมี ที่ประกอบไปด้วยสัมมาทิฐิ เป็นคนดีมีศีลธรรม
2. มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในธาตุกายสิทธิ์นี้
3. มีความปรารถนาอยากได้อย่างแรงกล้า

แท้จริงแล้วผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับเหล็กไหล ซึ่งเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีทั้งบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์แล้ว จะต้องมีบารมีรองรับพอเพียง มิฉะนั้นเหล็กไหลจะหนีกลับไปสู่เจ้าของเดิม หรือ ผู้ที่มีบารมีสูงพอ ดังนั้นถ้ามีเงินแต่ไม่มีคุณธรรม ก็อย่าหมายว่าจะซื้อได้

ท่านทั้งหลายได้ลองพิจารณาตนเองในส่วนนี้แล้วหรือยัง ในการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหล็กไหล เพราะเหล็กไหลทุกประเภท ล้วนแต่ยอมอุทิศตนเพื่อเสริมสร้างบารมีธรรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงมรรคผลนิพพาน จึงยอมอุทิศตนทั้ง ร่างกายคือธาตุขันธ์ และจิตวิญญาณ ในการสืบพระศาสนาให้มั่นคงสถาพรตราบนานเท่านาน

สีสันและคุณประโยชน์

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า สีสันของเหล็กไหลนั้นจะบ่งบอกถึงบุญบารมีของกายทิพย์เดิมหรือผู้รักษาเหล็ก ไหล บุญฤทธิ์ของเทพพรหม ฤาษี หรือ คนธรรพ์ บังบด ครุฑ นาค ยักษ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กไหล ผู้เป็นสัมมาปฏิบัติ จนมีฤทธิ์อำนาจจากการปฏิบัตินั้น ย่อมสามารถเปล่งสีแสงต่าง ๆ เข้าไปในวัตถุธาตุที่ตนต้องการ ทั้งนี้ย่อมเป็นไปตามลำดับชั้นของภูมิจิตภูมิธรรมที่ได้ฝึกฝนมา

1.สีเงินยวง เหล็กไหลชนิดนี้มีอริยเทพ อริยพรหมในระดับอรูปฌาน รักษาอยู่ เป็นเหล็กไหลที่ มีบารมีธรรมในชั้นสูง พบมากในแถบที่มีอากาศเย็นจัด พวกลามะทิเบตมักใช้พกติดตัว จึงพบมากในเขตเทือกเขาสูงที่มีหิมะปกคลุม เช่นประเทศทิเบต จีน แถบภาคเหนือของไทย ลาว

ดีเด่นทางเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี แคล้วคลาด และล่องหนหายตัวได้ ชอบช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรม หรือดลใจให้ผู้ครอบครองมีจิตใจฝักใฝ่อยู่ในการสร้างบุญสร้างกุศล เหล็กไหลชนิดนี้จัดได้ว่า เป็นเหล็กไหลที่มีบารมีธรรมสูงสุดในบรรดาผู้ครอบครองเหล็กไหลทุกชนิด สมัยโบราณมักจะนำไปจัดสร้างพระพุทธรูปหรือเครื่องรางของขลังในสมัยโบราณ ดังนั้นเหล็กไหลชนิดนี้จึงมักจะอยู่ในความครอบครองของนักบวชต่าง ๆ เช่น ฤาษี ชีไพร ภิกษุสงฆ์ผู้ท่องเที่ยวหาความวิเวกตามป่าเขา

2.สีเขียวปีกแมลงทับ เหล็กไหลชนิดนี้มี อริยเทพ อริยพรหม ในระดับ รูปฌาณ เป็นผู้ดูแลรักษา เพื่อมอบให้กับผู้ที่มีบุญบารมี และผู้ที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในบุญกุศล เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นนั้น ส่วนใหญ่จะมีบริวารเป็นจำนวนมากคอยอารักขาหลายชั้น

ผู้พบเห็นส่วนใหญ่จะ เป็นผู้ประพฤติธรรม ที่บังเอิญผ่านเข้าไปพบเข้าโดยบังเอิญ หรือเกิดจากการลองใจของเทพผู้รักษาเหล็กไหลก็แล้วแต่ บุคคลธรรมดาทั่วไปอย่าหมายว่าจะครอบครองเป็นเจ้าของได้โดยง่าย

ดีเด่นในทุก ๆ ทาง ไม่ว่าเป็นเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาดกันภัย ล่องหนหายตัว มหาอุด คงกระพัน ยืดได้หดได้ เล่นกับไฟ กินน้ำผึ้ง

3.สีทอง หรือ สีน้ำตาลอ่อน เหล็กไหลชนิดนี้จะมีเทวดาจำพวกคนธรรพ์และเหล่าเพชรพญาธร เป็นผู้ดูแลรักษา มีฤทธิ์อำนาจใกล้เคียงกับเหล่าพญานาค แต่มีฤทธ์อำนาจพิเศษกว่าคือสามารถที่จะลื่นไหลไปมาได้ สามารถที่จะกำบังกายได้ มีอยู่ตามป่าเขาทั่วไป

ดีเด่นทางด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ และความรักเด่นเป็นพิเศษ

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระพิมพ์สมเด็จสายวังฯชุดพิเศษ Top4,1


(ก่อนและหลังมีวัตถุธาตุสีขาวประกายเขียวใส (T๔) และขาวใส (T๑) 
เนื้อค่อนข้างละเอียด มาเกาะติดองค์พระให้ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรม)

พระพิมพ์ปัญจสิริ,สัตตสิริผสมผงตะไบทองสายวังฯ

พระพิมพ์ปัญจสิริ,สัตตสิริผสมผงตะไบทอง สายวังฯ
(องค์ล่างขวา) มีรอยฝนมุมบนขวา สันนิษฐานว่าฝนเอามวลสารมาทำยา หรือทำเป็นรหัสไว้
เดิมมีความเชื่อว่า : เมื่อยุคสมัยที่มีการสร้างพระพิมพ์ชุดพิเศษสายวังฯเพื่อเฉลิมฉลองฯ มีการค้าระหว่างไทย-จีนอยู่ก่อนแล้วนั้น จึงได้นำหินสีบดเป็นผงละเอียด (ปูน) ชนิดต่างๆจากภูเขาในประเทศจีน (อีกทั้งทูลขอพระราชทานช่างหลวงจากพระเจ้ากรุงจีน มาร่วมสร้างฯ) ขึ้นเรือสำเภากลับมา เพื่อเป็นมวลสารในสร้างพระพิมพ์ชุดปัญจสิริ,สัตตสิริ และพระพิมพ์ชุดพิเศษอื่นๆเช่น T4 ทำให้พระพิมพ์เหล่านี้ มีความบาง แกร่ง ต่างจากพระพิมพ์สมเด็จทั่วไป พอนำองค์พระมากระทบกัน จะมีเสียงดังกริ้งๆเหมือนแก้ว ที่สำคัญคือลวดลายด้านหน้ากับด้านหลังองค์พระ จักไม่เหมือนกัน พลานุภาพ ครอบคลุมทุกด้าน แต่เน้นหนักไปทางเมตตาค้าขาย

เมื่อเห็นภาพอุทยานภูเขาสีรุ้ง Zhangye Danxia เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ ประเทศจีน อันเกิดจากการตกตะกอนของหินทราย และแร่ธาตุในบริเวณนี้ทับถมกันมานานกว่า 24 ล้านปี (ภาพจาก : www.fushioncorner.com) แล้ว... ช่างคล้ายกับพระพิมพ์ปัญจสิริมาก

หมายเหตุ : เป็นข้อสันนิษฐานทางกายภาพประกอบกับองค์ความรู้ที่เคยได้ศึกษามาเมื่อหลายปีก่อนเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงใดๆได้


ภูเขาสีรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย (Zhangye Danxia ) มลฑลกังสู (Gansu) ประเทศจีน
Link ภาพเพิ่มเติม : http://goo.gl/2n5kJi

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระพิมพ์สมเด็จ (กับวัตถุขนาดเล็กๆเหลืองใส ณ เบื้องขวา)